Audítorské služby

Audítorské služby

  • štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky
  • overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  • overenie účtovnej závierky pre účely reštrukturalizačného konania
  • overenie konsolidovanej účtovnej závierky
  • priebežný audit
  • mimoriadny audit
  • vypracovanie due diligence pri firemných akvizíciách

ĎALŠIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Slovenčina