Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Daň z príjmov

 • vypracovanie daňových priznaní pre právnické aj fyzické osoby
 • kontrola Vami vypracovaných daňových priznaní pred ich podaním
 • návrhy opatrení smerujúcich k optimalizácii základu dane
 • interný daňový audit – kontrola účtovníctva a návrhy na riešenie problematických oblastí

Daň z pridanej hodnoty

 • pomôžeme Vám s registráciou Vašej firmy za platiteľa DPH
 • poradenstvo a podpora pri dodržiavaní zákona o DPH
 • kontrola daňových dokladov a návrhy na riešenie zistených nedostatkov

Medzinárodné zdaňovanie

 • poradenstvo pri uplatňovaní DPH pri cezhraničných transakciách (EÚ, tretie štáty)
 • riešenie otázok pri úhradách do zahraničia – zrážkové dane, zabezpečenie dane
 • dokumentácia k transferovému oceňovaniu
 • daňové priznania pre osoby poberajúce príjmy zo zahraničia
 • vybavenie potvrdení o zdanení príjmov na Slovensku pre zahraničné osoby

Ostatné dane

 • spracovanie daňových priznaní a poradenstvo k ostatným druhom daní (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, spotrebné dane, atď.)

Ďalšie daňové služby:

Podpora pri daňových kontrolách:

 • pomoc pri príprave dokladov a dokumentov pred začiatkom daňovej kontroly
 • posúdenie dokumentov, ktoré budú predložené správcovi dane
 • riešenie sporných situácií pri daňovej kontrole
 • dôraz na dôsledné zachovanie práv kontrolovaného subjektu
 • priebežná komunikácia so správcom dane, formulácia vyjadrení ku kontrolným zisteniam
 • v prípade, že nesúhlasíte s výsledkami daňovej kontroly, vypracujeme za Vás pripomienky k protokolu o daňovej kontrole, v prípade potreby vypracujeme odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane v nadväznosti na daňovú kontrolu
 • Pozn.:

  Jednotlivé uvedené opatrenia možno realizovať len v určitých fázach daňovej kontroly a väčšinu z nich nie je možné uskutočniť po vydaní protokolu o výsledkoch daňovej kontroly. Prítomnosť kvalifikovaného daňového poradcu počas kontroly Vás dokáže ochrániť od požiadaviek správcu dane na predloženie dôkazov, ktoré v praxi nie vždy sú v súlade s realitou, resp. niekedy idú nad rámec zákonných povinností daňového subjektu. Odporúčame Vám preto zapojiť nás do priebehu daňovej kontroly čo najskôr, vďaka čomu Vám vieme zabezpečiť výrazne lepšiu pozíciu na obhajobu Vašich záujmov.


Zastupovanie pri správe daní:

 • ako Váš zástupca pri správe daní prevezmeme za Vás kompletnú komunikáciu so správcom dane
 • vybavíme za Vás daňové registrácie a plnenie oznamovacích povinností v zákonom stanovených lehotách
 • vypracujeme odpovede na výzvy rôzneho druhu zo strany správcov dane

ĎALŠIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Slovenčina