Účtovníctvo a mzdy

Účtovníctvo a mzdy

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovníctva pre podnikateľov aj pre subjekty nezaložené za účelom podnikania (občianske združenia, nadácie, spolky, a pod.)
 • vypracovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok
 • kontrola náležitostí daňových dokladov a upozornenia na prípadné nedostatky s návrhmi na riešenie
 • spracovanie mesačných / štvrťročných priznaní k DPH
 • spracovanie kontrolných výkazov DPH
 • spracovanie súhrnných výkazov DPH
 • spracovanie výkazov Intrastat
 • spracovanie rôznych štatistických výkazov a hlásení (napr. pre Národnú banku Slovenska, Štatistický úrad SR, a pod.)
 • priebežná kontrola účtovníctva z hľadiska dodržiavania predpisov o účtovníctve
 • metodická pomoc pri vedení účtovníctva, vypracovanie interných smerníc
 • pomoc a poradenstvo pri zaúčtovaní zriedkavo sa vyskytujúcich transakcií

Mzdová a personálna agenda

 • spracovanie mesačných miezd jednotlivých zamestnancov
 • prihlášky / odhlášky do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, komunikácia s poisťovňami
 • spracovanie mesačných výkazov poistného pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie predpísaných prehľadov a hlásení o dani z príjmov zo závislej činnosti pre správcu dane
 • spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
 • kontrola správnosti ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypracovaného zdravotnou poisťovňou
 • spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • podpora a poradenstvo pri uzatváraní pracovných zmlúv
 • podpora a poradenstvo pre zamestnávateľov pri ukončeniach pracovného pomeru zamestnancov

ĎALŠIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Slovenčina